Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník Českej republiky (ďalej len „občiansky zákonník“):

 

SKITT s.r.o.

IČ: 05856116

IČ DPH: SK4120219774

DIČ: CZ05856116

so sídlom: Suchardova 1687/1, Ostrava 70200

zapísané na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka C69671  

kontaktné údaje:

e-mail:  obchod@skitt.sk

telefón: +420 775 157 398

www.skitt.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.skitt.sk (ďalej len „internetový obchod“). 

V prípade, že je Kupujúcim podnikateľ v zmysle ust. § 420 ods. 1, 2 občianskeho zákonníka a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne je Kupujúcim osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, vzťahujú sa naň             ustanovenia týchto obchodných podmienok okrem tých, ktoré slúžia na ochranu spotrebiteľa. V prípade, že Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo, potom bude Predávajúcim bez ďalšieho považovaný za podnikateľa a vzťahujú sa naň ustanovenia týchto obchodných podmienok určené pre podnikateľov a nevzťahujú sa naň ustanovenia týchto obchodných podmienok určené na ochranu spotrebiteľa. (ďalej   len „Kupujúci podnikateľ“).

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 2. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 
II. Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v          rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Predávajúci s Kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Minimálna výška objednávky činí 30 EUR, Predávajúci je oprávnený ju znížiť.
 2. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci po vykonaní kontroly objednávky prostredníctvom tlačidla “Objednať s povinnosťou platby” túto objednávku odosiela a potvrdzuje.
 3. Bezodkladne po obdŕžaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdŕžaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky Predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky Predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je zaslané na emailovú adresu Kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú pre Kupujúceho záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na email Predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho.

 

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho:IBAN: CZ2620100000002101172396, zároveň s SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,

Poskytovatelem online plateb je společnost: GoPay s.r.o.; Planá 67, 370 01, Planá; E-mail: gopay@gopay.cz; Tel: +420 387 685 123

 1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Tovar je Kupujúcemu dodaný
 • na adresu určenú Kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú Kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzkarni Predávajúceho.
 • Ak má Predávajúci tovar odoslať Kupujúcemu podnikateľovi, za dodanie je považované odovzdanie prvému dopravcovi na prepravu ku Kupujúcemu podnikateľovi a umožní Kupujúcemu podnikateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
 1. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 • Ak má predávajúci tovar odoslať kupujúcemu podnikateľovi, za dodanie je považované odovzdanie prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu podnikateľovi a umožní kupujúcemu podnikateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
 1. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho a v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 4. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu Kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 6. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Predávajúcemu. V prípade, že došlo k vade na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky nie je Kupujúci povinný tovar od dopravcu prevziať. Kupujúci je bez zbytočného odkladu povinný skontrolovať, či je tovar dodaný v odpovedajúcom množstve, či nemá viditeľné vady a poškodenia, a najneskôr do 7 dní informovať Predávajúceho o zistených rozdieloch, vadách či poškodeniach.
 7. V prípade, že Kupujúci poruší svoju povinnosť tovar prevziať, nejedná sa o porušenie povinnosti Predávajúceho tovar doručiť. Neprevzatie tovaru nie je odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúcemu vzniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený objednaný tovar uskladni, za čo mu náleží úplata v primeranej výške. Predávajúci má nárok na úhradu ceny za dopravu, prípadne nárok na náhradu škody, ak vznikla. Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v zmluve, je Kupujúci povinný uhradiť takto vzniknuté náklady Predávajúcemu.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a Predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, 
 • o dodávke obrazovej alebo zvukovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o dodávke digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a Predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle Kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je povinný uviesť bankový účet, na ktorý chce vrátiť peňažné prostriedky.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru, peňažné prostriedky v hodnote vráteného tovaru, a to na bankový účet, ktorý Kupujúci uviedol v Odstúpení od zmluvy. Ak Kupujúci požaduje vrátiť peňažné prostriedky iným spôsobom, je povinný Predávajúcemu uhradiť ďalšie náklady, ak mu tým vzniknú. Predávajúci je oprávnený o tieto náklady ponížiť vrátené peňažné prostriedky.
 5. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti. Predávajúci nemá prevádzku určenú na styk s verejnosťou, preto je vrátenie tovaru možné len prostredníctvom Slovenskej pošty na príslušnú adresu uvedenú na webovej stránke obchodu. Tovar nie je možné zaslať na dobierku.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, tzn. spôsobom, akým je štandardné sa zoznamovať s obdobným tovarom v kamennej predajni. Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale, ak to dovoľuje povaha tovaru. Predávajúci je oprávnený po vyčíslení zníženia hodnoty tovaru jednostranne započať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Ak bola uzatvorená kúpna zmluva na viac kusov tovaru a Kupujúcemu bola poskytnutá zľava (napríklad, a nie výhradne, zľavový kupón) na celú kúpnu zmluvu, a Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy iba z časti (na časť tovaru), má sa za to, že zľava bola poskytnutá k tovaru, pri ktorom Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpil.
 8. Ak bola uzatvorená kúpna zmluva na viac kusov tovaru a Kupujúcemu bola poskytnutá iná výhoda (napríklad, a nie výhradne, doprava zdarma) na celú kúpnu zmluvu, a Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy iba z časti (na časť tovaru), má sa za to, že iná výhoda bola poskytnutá k tovaru, pri ktorom Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpil a Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu túto inú výhodu odobrať.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Kupujúcim.
 10. V prípadoch, keď kúpnu zmluvu uzatvára Kupujúci ako Kupujúci podnikateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo odstúpiť kedykoľvek, bez udania dôvodu.
 11. Kupujúci môže požiadať Predávajúceho o možnosť odstúpiť od zmluvy aj po uplynutí zákonnej 14-dňovej lehoty. Je právom Predávajúceho sa rozhodnúť, či požiadavke Kupujúceho vyhovie alebo nie. V prípade, že Predávajúci požiadavke vyhovie, je oprávnený namiesto peňažných prostriedkov odovzdať Kupujúcemu poukážku na ďalší nákup v hodnote vráteného tovaru. Platnosť poukážky je 6 mesiacov od dátumu jej zaslania Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci do tejto doby poukážku neuplatní, vzdáva sa týmto svojho nároku na vrátenie peňažných prostriedkov v hodnote poukážky. Za odovzdanie poukážky Kupujúcemu je považované odoslanie e-mailu s poukážkou (identickým kódom) na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol v objednávke alebo v požiadavke na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

 

VII. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • výmenu za nový tovar,
 • Spôsob odstránenia vady sa posúdi tak, aby nebol nemožný, alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne využívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte vád tovaru,
 • právo na odstúpenie od zmluvy nenáleží, ak je vada nevýznamná.

 

 1. Predávajúci nemá prevádzku určenú na styk s verejnosťou, preto je odovzdanie reklamovaného tovaru možné len prostredníctvom Slovenskej pošty, či inej kuriérskej spoločnosti, napr. GLS, DPD, PPL. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať. Predávajúci vydá Kupujúcemu Reklamačný protokol, ktorý obsahuje potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bez zbytočného omeškania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy príde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) vrátane reklamovaného tovaru Predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie.
 4. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil. Reklamáciu nie je možné uplatniť na bežné opotrebovanie tovaru jeho užívaním.
 5. Náklady spojené s navrátením reklamovaného tovaru späť Predávajúcemu hradí Kupujúci.
 6. Po vybavení reklamácie Predávajúci zašle reklamovaný tovar Kupujúcemu rovnakým spôsobom, ako bol tovar zaslaný pri jeho dodaní podľa objednávky. V prípade, že Kupujúci požaduje iný spôsob zaslania, uhradí Predávajúcemu rozdiel v cene spôsobu dodania. Predávajúci je oprávnený odmietnuť požiadavku Kupujúceho na iný spôsob dodania. Ak Kupujúci neprevezme zásielku s vybavenou reklamáciou, Predávajúci ho informuje o tom, že vybavenú reklamáciu zašle opätovne a vyzve Kupujúceho k potvrdeniu, že je pripravený vybavenú reklamáciu prijať. Opätovné zaslanie vybavenej reklamácie hradí Kupujúci. Ak Kupujúci nepotvrdí Predávajúcemu, že je pripravený prijať opätovne zaslanú vybavenú reklamáciu a uhradiť Predávajúcemu dopravné, má sa za to, že Kupujúci považuje reklamovaný tovar za odpad a súhlasí s tým, aby Predávajúci tento tovar zlikvidoval. 
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

 

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke, prípadne na adresu, z ktorej Kupujúci Predávajúceho kontaktoval.

 

IX. Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany predajcu Skitt.sk sa použijú tieto podmienky osobnej ochrany.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
 6. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.) nenesie Predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci. Ak stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu než 10 dní, má Predávajúci i Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 7. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@skitt.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho. V prípade sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Ministerstvo hospodárstva SR; Mlynské nivy 44/A 827 15; Bratislava 212, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 9. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podpísaný formulár vložte do zásielky s vráteným tovarom, spolu s kópiou kúpneho dokladu. Zásielku odošlite prostredníctvom slovenskej pošty alebo inej kuriérskej spoločnosti (GLS, DPD, PPL …) na našu adresu. Zaslanie na výdajné miesto alebo na dobierku nie je možné.

Adresát

Spoločnosť: SKITT, s.r.o.

Adresa: Suchardova 1687/1, 700 40 Ostrava

E-mailová adresa: obchod@skitt.sk

Telefónne číslo: +420 775 157 398

 

Týmto oznamujem, že v súlade s §1829 a násl. zákona č.: 89/2012 Sb. odstupujem od kúpnej zmluvy:

 

Číslo objednávky: ………………………………………………………….

Faktúra zo dňa: ………………………………………………………….

Kód produktu:

Množstvo:

Kód produktu:

Množstvo:

Kód produktu:

Množstvo:

Kód produktu:

Množstvo:

Kód produktu:

Množstvo:

 

Meno: ………………………………………………………….

Priezvisko: ……………………………………………………….

Obec: ……………………………………………………………

Ulica, s.č.: ………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………

Telefón: …………………………………………………………

 

Peniaze požadujem vrátiť na účet číslo: ………………………………………………………………………………………………

 

V ………………….           dňa ……………                                                      .....................................................
                                                                                                                                   Podpis spotrebiteľa
 
 
 

Poučenie pre Kupujúceho - spotrebiteľa je uvedené v článkoch VI a VII Obchodných podmienok - vyššie.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2023.